fbpx

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

Személyes adatokat csak a hatályos törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Személyes adatokat csak hozzájárulás esetén adunk át harmadik félnek. Az általunk kezelt személyes adatokat semmilyen esetben sem értékesítjük harmadik fél számára. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Hírlevelet csak annak küldünk, aki ehhez előzetesen és egyértelműen hozzájárult. Az érintettek bármikor kérhetik a róluk tárolt adatok megtekintését, módosítását, törlését.

A TÁRSASÁG ADATKEZELÉSE SZEMPONTJÁBÓL LÉNYEGES FOGALMAK:

„érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy;
„személyes adat” : azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„azonosítható természetes személy”: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelő” : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatkezelés”: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép, hang vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj vagy tenyérnyomat, DNSminta,íriszkép) rögzítése;

„adatfeldolgozó : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„az érintett hozzájárulása : az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

„nyilvánosságra hozatal”: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

„adattörlés”: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

„adatkezelés korlátozása”: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján;

„adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

„adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel
„profilalkotás” : személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
„címzett” : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik féle. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„adatvédelmi incidens : a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, IDŐTARTAMA ÉS AZ
ADATOK FELDOLGOZÓJA

A Misshfactory Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) weboldalt tart fenn a www.misshshop.hu címen elérhető honlapon azzal a céllal, hogy az ott megjelölt és elérhető termékeket értékesítse.

1. Webshop

A Társaság e tevékenysége elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak minősül az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker tv.) 2. § a) illetve f) és j) bekezdései alapján.

A Társaság, mint szolgáltató, az Eker tv. 13/A. (1) bekezdése alapján, a nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó szerződések tekintetében az alábbi célokból jogosult adatokat kezelni:
a szerződés létrehozása,

a szerződés tartalmának meghatározása,

a szerződés módosítása,

a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése,

a szerződéssel kapcsolatos követelések érvényesítése.

A fenti célokból a Társaság a szolgáltatásait igénybe vevők azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatainak és lakcímeiknek kezelésére jogosult, továbbá a szolgáltatás nyújtása céljából kezelhet olyan személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek, így tehát ezen adatok tekintetében az adatkezelés kötelező.

A Társaságnak mindazonáltal úgy kell üzemeltetnie a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközeit, hogy a személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Eker. tv.ben meghatározott egyéb célok  teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A fentebb meghatározott adatokat a Társaság a Ptk. 6:22. § (1)(2) bekezdéseinek megfelelően a közte és a Vásárló között létrejött szerződés(ek)ből származó esetleges igények érvényesíthetőségére tekintettel a követelések esedékessé válásától számított öt évig kezeli.

A megrendelés során rögzített adatok

A Megrendelőnek/Vásárlónak a következő adatokat kell megrendeléshez megadnia:

vezetéknév és keresztnév, születési név, számlázási név
lakcím, továbbá amennyiben az eltérő, úgy a számlázási cím (cég esetén a cégnevet is
szükséges feltüntetni), postázási cím,
email cím,

telefonszám

fizetési, átvételi mód

A regisztráció során automatikusan rögzítésre kerül a Vásárló által használt IP cím is.

A vezetéknév és keresztnév, a lakcím, illetve amennyiben az nem azonos a lakcímmel, úgy a számlázási cím (cég esetén a cégnév) Társaság általi kezelése az Eker tv. 13/A. § (3) bekezdésében foglalt kifejezett törvényi felhatalmazáson alapul. Ugyanezen törvényhely hatalmazza fel a Társaságot az IP cím és email cím kezelésére, mivel az a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges személyes adat. A telefonszám kezelése a Vásárló hozzájárulásán alapul, ugyanakkor az elektronikus levelezés helyettesítése, illetve a gyors kommunikáció szempontja indokolja a kezelését.

Az elektronikus megrendelés során rögzített adatok kezelése szükséges a szolgáltatások igénybevételéhez és teljesítéséhez, valamint a Vásárlók azonosításához, így azokat a Társaság a szerződések fennállása alatt, illetve a szerződés megszűnését követően a jogszabályban meghatározott elévülési idő végéig kezeli.

A megrendelés során rögzített adatok, a megrendeléssel kapcsolatban esetlegesen felvett további adatok

A megrendelés során kezelt és rögzített adatokat a Társaság a megrendelést követően is kezeli, mindaddig a felek között a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban a szerződés fennáll, illetve az abból eredő esetleges követelések elévülnek. Ezen adatok rögzítése és kezelése a Vásárló önkéntes hozzájárulásán alapul

A Vásárló adatainak törlését bármikor kérheti a booking.misshshop@gmail.com, email címre küldött elektronikus levélben.

A megrendelések módosításával, visszavonásával illetve a megrendeléstől való elállás esetén keletkezett emailekben, levelekben, nyilatkozatokban szereplő adatokat az adott dokumentum céljához kötötten, törvényi felhatalmazás alapján kezeli a Társaság és azokat az ügy elintézését követően archiválja.

adatkezelés célja: a társaság szolgáltatásainak (a továbbiakban: szolgáltatások) megfelelő nyújtása és igénybevétele, így különösen az elektronikusan megrendelni kívánó személyek regisztrációja és nyilvántartása, a megrendelések kezelése és teljesítése, a vásárlási tranzakciók, illetve az azokhoz kapcsolódó számlázás lebonyolítása és dokumentálása, kintlévőségek kezelése, a vásárlókkal va kapcsolattartás.
kezelt adatok köre: vezetéknév és keresztnév, születési név, számlázási név, lakcím, továbbá amennyiben az eltérő, úgy a számlázási cím (cég esetén a cégnevet is szükséges feltüntetni), postázási cím, email cím, telefonszám, fizetési, mód, átvételi mód, a megrendelés során használt IP cím.

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás, az Sztv. 169. § (2)
bekezdése és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény 13/A. § a

adattárolás határideje: a regisztráció során megadott adatok esetében az érintett törlési kérelméig, minden más esetben az adatfelvételtől számított 8 év [Sztv. 169. § (1)(2)]

adatkezelés módja: elektronikusan

Az Ügyfél által szolgáltatott adatok a webáruházon vásárolt termékek szállításához szükségesen, az ahhoz szükséges mértékben továbbításra kerülnek a termékszállítást végző szállítmányozó (a továbbiakban: Futárszolgálat) részére.
Futárszolgálat:

GLS Hungary Kft. (címe: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.; telefonszáma: +36 (29) 886 660);

Adatkezelése célja: Webáruházon keresztül megvásárolt termékek házhoz szállításának biztosítása

Jogalapja: érintett hozzájárulása


Tárhelyszolgáltató:
Magyar Hosting Kft. Budapest, Victor Hugo u. 1822, 1132

 
 

2. A Látogatók, Ügyfelek által kezdeményezett kapcsolatfelvétel

A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy az érdeklődő felvegye a Társasággal a kapcsolatot a honlapon keresztül is, ahol üzenetet írhat.
adatkezelés célja: A társasággal történő kapcsolatfelvétel biztosítása.

kezelt adatok köre: név, cím, email cím, telefonszám, kapcsolatfelvétel tárgya, üzenet szövege
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.
adattárolás határideje: a kapcsolat felvételi ügy elintézéséig, maximum 5 évig

adattárolás módja: elektronikusan


3. A hírlevélre feliratkozók általi kapcsolatfelvétel


Tájékoztatjuk, hogy lehetősége van hírlevél küldési szolgáltatásunkra feliratkozni, amely által értesülhet a Társaság akcióiról és más érdekes hírekről. Hírlevelünkhöz email címén, nevén és telefonszámán kívül semmilyen más adatát nem kezeljük. Az adatkezelés bármely szakaszában lehetősége nyílik a hírlevélről való leiratkozásra, amelyet ezen az email címen tehet meg:
booking.misshshop@gmail.com
az adatkezelés célja a feliratkozók részére direkt hírlevél küldése email, sms, Facebook messenger, Instagram útján.

kezelt adatok köre: a feliratkozó vezetékneve és keresztneve, email címe, telefonszáma

az adatkezelés jogalapja
a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

az adatkezelés időtartama:
a vásárló leiratkozási nyilatkozatáig


***

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével törlését, korlátozását a Társaság feltüntetett elérhetőségein.


Adatkezelő

Társaság neve: Misshfactory Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített neve: Misshfactory Kft.

Székhelye: 2545 Dunaalmás, Almási utca 15.

Adószám: 26717359-2-11

Cégjegyzékszám: 11-09-026918

Adatkezelő képviselője: Demeter Mihály ügyvezető

Adatkezelő e-elérhetősége: booking.misshshop@gmail.com


Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés
biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő
védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi
a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a  pontosságát és teljességét;

a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak  szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre  álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.


Cookiek (Sütik)

A sütik feladata
információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

megkönnyítik a weboldal használatát;

minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

 

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
Az adott cookie adattárolási időtartama, bővebb információ elérhető itt:

Google általános cookie tájékoztató:

https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analitycs tájékoztató:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage?hl=hu

Facebook tájékoztató: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

A cookiek jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.


A honlap által használt cookiek főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookiek: Ezek a cookiek a weboldal használatához
nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookiek élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.


A felhasználói élmény javítását szolgáló cookiek: Ezek a cookiek információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookiek nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookiek élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookieazonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookiekat például a NID és SID cookiekat használ a Googletermékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookiekat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookiekat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookiekat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookiek néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések  tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookiekat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookieval együtt felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket
jelenítsünk meg a Googletermékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.


Remarketing cookiekk: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre.
Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie
: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.


Facebook pixel (Facebook cookie): A Facebookképpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén.

A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja:
https://www.facebook.com/privacy/explanation


Amennyiben Ön nem fogadja el a cookiek használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookiek törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/enus/internetexplorer/deletemanagecookies#ie=ie11
Firefox:
https://support.mozilla.org/enUS/kb/cookiesinformationwebsitesstoreonyourcomputer
Mozilla:
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalakaltalelhelyezettsutiktorleseszamito
Safari:
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647

 

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja


Általános adatkezelési irányelvek

Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi
felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)

1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról (Be.)

2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv. tv.);

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról (Pmt.);

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.)

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)


Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal törvény által kötelezővé tett esetek kivételével össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.


Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:
a hozzájárulás visszavonásának joga

személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés

helyesbítéshez való jog

adatkezelés korlátozása,

törléshez való jog

tiltakozáshoz való jog

hordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.


Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 1522. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban vane, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:
a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és

a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:

az adatkezelés céljai;

az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;

információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;

a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai;

az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkeze méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítés joga

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve
közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élvezneke az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.


Adathordozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben
a formában más adatkezelő számára továbbítsa.


Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen ideértve a profilalkotást is alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.


Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 911.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 3911400; Fax: +36 (1) 3911410

Honlap: http://www.naih.hu

 

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban:
Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.